Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne i fremtiden

Kredsen har valgt at sætte fokus på Socialpædagogernes kernefaglighed, da vi mener der er behov for at vi som faggruppe bliver skarpere på at kunne formulere kernefagligheden.

Kongressen 2012Faglig mål og handlingsplan 2013-2015
Kongressen i 2012 udarbejdede visionen og pejlemærkerne til "Socialpædagogerne i Fremtiden", hvilket der siden er blevet arbejdet med på forskellig vis.

Læs beskrivelsen (Pjece) over Faglige mål og handlingsplan 2013-2015


Hovedbestyrelsen 2014
Hovedbestyrelsen besluttede i december 2014, at der i 2015-2016 skal gøres en ekstraordinær og særlig målrettet indsats for at implementere Socialpædagogerne i fremtiden lokalt. Hovedbestyrelsen afsatte samtidige 8 mio. kr. til formålet, som fordeles mellem kredsene over de 2 år.

Kreds Nordjylland modtager i alt ca. kr. 900.000 til at arbejde med "Socialpædagogerne i fremtiden".


Kreds Nordjylland 2015Dorte Lauenborg Nielsen

Kredsen igangsatte forberedelsen til projektet, sammen med kredsens nyansatte konsulent/projektmedarbejder Dorte Lauenborg Nielsen. Dorte startede 1. juni 2015 og er ansat til udgangen af 2016.


Artikler i Indsigt om kredsprojektet Socialpædagogerne i fremtiden 2015-2016:

Det er helt vildt godt, januar 2017
Redskaber udviklet af Socialpædagogerne Nordjylland er med til at sætte fagligheden på dagsordenen blandt medarbejderne i de beskyttede værksteder i Vesthimmerlands Kommune.

Samarbejde om faglighed, januar 2017
Vesthimmerlands Kommune samarbejder med Socialpædagogerne Nordjylland om at styrke fagligheden på de socialpædagogiske arbejdspladser i kommunen.

Et godt og enkelt redskab, maj 2016
Socialpædagog Melissa Koloamatangi Hansen har afprøvet et af de redskaber, som er blevet udviklet til at synliggøre den socialpædagogiske faglighed

Få nyt fokus på fagligheden, maj 2016
Projektet, Socialpædagogerne i fremtiden, er ved at være afsluttet i Nordjylland. Det har resulteret i otte redskaber til at sætte fokus på den socialpædagogiske faglighed.

Socialpædagoger skal synliggøre deres værdi, november 2015
Socialpædagoger skal synliggøre deres værdi Socialpædagogernes samarbejdspartnere efterspørger bedre dokumentation af det socialpædagogiske arbejdes værdi.

Nyt projekt om faglighed, juli 2015
Socialpædagogerne Nordjylland vil nu udvikle redskaber, som kan gøre socialpædagogerne bedre til at sætte ord på deres egen faglighed

 


Statusbeskrivelser

April 2017 - Kredsens faglighedsprojekt er afsluttet

September 2016

Februar 2016

November 2015

Juni 2015

Kredsens formål

Formålet for Nordjyllands del af projektet er:

 • At bidrage til at medlemmerne synliggør den socialpædagogiske faglighed for sig selv, herunder de mindre/ikke-målbare sider af fagligheden
 • At bidrage til at udfordre medlemmernes opfattelse af socialpædagogisk faglighed
 • At bidrage til at medlemmerne kan formidle den socialpædagogiske faglighed til interessenter i det socialpædagogiske arbejde

I tilknytning hertil er der formuleret følgende mål for projektet:

 • At der udvikles et antal redskaber (fysiske/virtuelle) til indkredsning og drøftelse af social-pædagogisk faglighed, som vil være til fri afbenyttelse
 • At 800-1.000 af medlemmerne inddrages i udvikling, afprøvning og evaluering af prototyper på redskaberne
 • At alle kredsens medlemmer inden afslutningen af projektperioden i 2016 har kendskab til, at redskaberne eksisterer
 • At redskaberne motiverer medlemmerne til at indkredse og drøfte socialpædagogisk faglig-hed – individuelt og på arbejdspladserne – i og efter projektperioden 2015-2016
 • At redskaberne til sammen udfolder arbejdsgrundlaget for Socialpædagogerne Nordjyllands projekt som et fundament og en fælles forståelsesramme for socialpædagogisk faglighed
 • At medlemmerne naturligt inddrager faglige vurderinger og begrundelser i det socialpæda-gogiske arbejde (f.eks. i det daglige skriftlige arbejde og i decentrale forhandlinger).

Ud over formål og mål er der på nuværende tidspunkt beskrevet en række præmisser, som projektet tager afsæt i, hvoraf nogle er principper/holdninger, og andre repræsenterer nogle mere teoretisk begrundede tilgange. Blandt de væsentligste er præmissen om, at projektet er medlemsinddragende, både i forbindelse med udvikling, afprøvning og evaluering af redskaberne og deres anvendel-sesmuligheder. Desuden er projektet medlemscentreret, idet projektet bestræber sig på at undersøge og forstå medlemmernes behov for at synliggøre og formidle egen faglighed som udgangspunkt for udviklingen af redskaber hertil. Derfor vil nogle medlemmer og arbejdspladser opleve at blive kontaktet i starten af august og inviteret til at deltage i interview først på efteråret og/eller i en ud-viklingsgruppe på tværs af socialpædagogiske arbejdsområder – en gruppe der får og kan påtage sig forskellige opgaver i projektperioden, der løber til udgangen af 2016.

En anden vigtig præmis i projektet er, at det ses som komplekst at synliggøre og formidle socialpædagogisk faglighed. Det skyldes, at socialpædagogik er en kompleks størrelse men også, at f.eks. politikere, forvaltning, forældre/pårørende og samarbejdspartnere fra andre professioner har mange forskellige interesser og ikke nødvendigvis er enige med socialpædagogerne selv om, hvad der er værdifuldt i socialpædagogisk arbejde. Dette perspektiv vil blive tænkt ind i udviklingen af redskaberne.

Kredsens tidsplan

Kredsens tidsplanen for projektet:

 • Først en research-og udviklingsfase til ca. midt i oktober, hvor medlemmernes behov for at synliggøre og formidle egen faglighed undersøges, og hvor der som følge heraf udvikles nogle prototyper på redskaber.
 • I den sidste del af 2015 en afprøvningsfase, hvor prototyperne afprøves på et antal socialpædagogiske arbejdspladser, og hvor der høstes erfaringer med brug af redskaberne med henblik på videreudvikling og genafprøvning i foråret 2016.

Udover en løbende orientering om projektet her på hjemmesiden vil Kredsens Bestyrelse, TR, AMR og Leder blive mundtligt eller skiftligt orienteret om forløbet.