Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Projekt Fokus på Faget

Der stilles større og større krav til, at man er tydelig om de ydelser, som socialpædagogiske tilbud indeholder, og at man kan dokumentere effekten af indsatsen. Projektet sætter på den baggrund fokus på socialpædagogisk faglighed og kerneopgaven i socialfaglige tilbud, og aktiviteterne gennemføres via en høj grad af medlems-inddragelse. Projektet løber til udgangen af 2022 og rummer en række tilbud til de nordjyske medlemmer.

Dette projekt handler om at fremme Fokus på Faget for medlemmerne af Socialpædagogerne Nordjylland. Ambitionen er, at projektet via en høj grad af medlemsinddragelse giver Socialpædagogerne Nordjylland viden og indsigt, som kan føre til dialog med politikere og embedsfolk med henblik på at inspirere og skabe endnu bedre vilkår og rammer, mere indflydelse og øget selvbestemmelse for medlemmerne på de nordjyske tilbud.

 

Som en del af indsatsen, vil vi fra kredskontoret gerne komme ud til jer på arbejdspladserne samt bruge jeres energi og viden til, at I selv kan lave arrangementer på arbejdspladserne.

Læs mere om de konkrete tilbud til medlemmerne i kreds Nordjylland:

 

Læs mere om projektet her:

Vision og mål

Projekt Fokus på Faget har en klar vision:

Medlemmerne af Socialpædagogerne Nordjylland understøtter borgerne i at tage aktivt del i fællesskabet og leve et værdigt og meningsfuldt liv med så høj livskvalitet som muligt.

Socialpædagoger er udstyret med en helt særlig og uovertruffen faglighed til at afdække, hvad der skaber livskvalitet hos deres borgere. Og det er præcis socialpædagogernes kerneopgave, når de bruger deres faglighed til at understøtte bedst muligt, så borgerne får en høj livskvalitet. For at lykkes med det følger socialpædagogerne de etiske grundværdier om det enkelte menneskes værdighed, social retfærdighed, medmenneskelighed, frihed og professionel integritet.

Projekt Fokus på Faget har følgende mål, der understøtter visionen:

 1. At kreds Nordjylland lykkes med at få fokus på faget. Der skal være tydelighed om den socialpædagogiske indsats på arbejdspladsen, som afspejles i en veldefineret kerneopgave, at man har ansatte med veldefinerede kompetencer til opgaveløsningen, og at der til stadighed er en faglig drøftelse af indsatsen på arbejdspladserne med udgangspunkt i borgernes behov og krav til indsats.
 2. At man får formidlet det grundlæggende i det socialpædagogiske arbejde til politikere og embedsfolk på en måde, som fremmer prioriteringen af indsatsen på specialiserede sociale tilbud generelt.
 3. At vi lykkes med at inddrage medlemmerne i det faglige arbejde. Medlemsinddragelse er grundlæggende i kredsens arbejde for at nå målet og skal tænkes ind i alle aktiviteter, ligesom samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, ledere og kredsen er essentielt for processerne.

Målgrupper og organisering

De primære målgrupper for projektet er:

 • Alle medlemmer med og uden tillidsposter
 • Ledere af socialpædagogiske tilbud
 • Lokalpolitikere og embedsfolk
 • Uddannelsesinstitutioner (University College Nordjylland, UCN)

Grundtanken i projektet er, at målgrupperne primært inddrages i og arbejder med faktorer og emner, som de selv kan udøve indflydelse på. Når det kommer til lovgivning og vilkårene for arbejdet, vil det således være det politiske niveau, der adresseres, mens medlemmer og ledere inddrages i forhold til mulighederne for i øget grad at fokusere på kerneopgaven på det enkelte nordjyske tilbud.

Projektet er initieret og godkendt i kredsbestyrelsen i Nordjylland. Der er etableret en lille følgegruppe med fire medlemmer fra kredsbestyrelsen samt kredsformand og kredsnæstformand. Projektets styregruppe, som har ansvar for at gennemføre projektet i henhold til mål, aktiviteter og afsat økonomi, udgøres af kredsformand, kredsnæstformand og projektlederen.

Projektets organisering afspejler den gennemgående ambition om at være medlemsinddragende. Medlemmerne inddrages i følgegrupper, arbejdsgrupper og som øvrige inputgivere til både at definere, udvælge og udfolde projektets aktiviteter og kommunikation. Derfor er der også afsat økonomi til at frikøbe medlemmer, der bidrager til projektet.

Temaer og aktiviteter i projektet

De projektspecifikke aktiviteter udmøntes som led i det fremtidige arbejde, der er udarbejdet med kredsbestyrelsen og fremlagt på de seneste generalforsamlinger i Socialpædagogerne Nordjylland. Aktiviteterne vil løbende blive prioriteret og videreudviklet sammen med de nordjyske medlemmer.

Her er et uddrag af listen med temaer og aktiviteter i projektet:

Fokus på uddannelse og efter-/videreuddannelse og samarbejde med UCN

 • Deltage i undervisningsdage, evt. med deltagelse af flere medlemmer; underviserkorps
 • Øvebaner for studerende
 • Praktikforløb, som er fælles for flere tilbud i samarbejde med kommunen
 • Samarbejde med UCN om opkvalificering af praktikvejledere
 • Arbejde på et øget antal uddannelsespladser på UCN
 • Samarbejde med BUPL og UCN om model for merituddannelse
 • Samarbejde med UCN om udvikling og profilering af efter- og videreuddannelsesmulighederne og skabe anerkendelse fra arbejdsgiverside om behov og muligheder
 • Formidling og aktiviteter, der skal bidrage til at skabe positiv omtale om det socialpædagogiske arbejdsområde
 • Øget fagligt fokus for og pædagogiske redskaber til de studerende
 • Jobmesse med deltagelse fra de studerende

 

Faglige arrangementer for medlemmerne

 • Arbejdspladsbesøg og arrangementer, bredt tænkt. Se en oversigt her: Er under udarbejdelse
 • Temamøder/fyraftensmøder

 

Socialfaglige arrangementer

 

Ledere

 • Introduktion til nye ledere på socialpædagogiske tilbud
 • Samarbejde om håndtering af udfordringer som eksempelvis rekruttering, belægning, uddannelse/efteruddannelse
 • Brug af jobkonsulent/jobmesse
 • I samarbejde med ledersektionen overvejes en lokal strategi for hver kommune, idet lederstrukturen er forskellig fra kommune til kommune

 

Dialog med politikere og embedsfolk

 • Postkort sendt til alle kandidater forud for kommunal- og regionsrådsvalget i 2021
 • Spørgsmål sendt til kandidaterne ifm. debatter på TV2 Nord forud for valget
 • Møder med relevante nye politiske udvalg efter valget, i foråret 2022. Evt. med deltagelse af medlemmer.
 • Fortsat samarbejde med direktørkredsen i kommuner og regionen, om emner med betydning for medarbejdere og ledere
 • Læserbreve mv. i pressen

 

Synlighed

 • Synlighed på alle arbejdspladser (Kredskontoret, TR/FTR og andre, som repræsenterer organisationen)
 • Mere fokus på formidling via Facebook-siden

 

Kommunikation af best-practice

 • Undersøgelse af vores kommunikation
 • Formidlingen foregår bl.a. i medlemsbladet Indsigt, evt. Socialpædagogen samt på Facebook og andre sociale medier og i pressen

 

Ringerunde til medlemmerne

 • Form og indhold for en evt. ringerunde afklares i Kredsbestyrelsen

 

Undersøgelser

 • Kvantitative og kvalitative undersøgelser af forhold omkring det socialpædagogiske arbejde og vilkår for de ansatte

 

Løn og vilkår

 • Så vidt muligt deltage i tjenestemandstirsdage
 • Forberedelse af overenskomstforhandlinger med henblik på løn og vilkår for ansættelsen. Ligger hos forbundet.
 • Overenskomstdækning på private tilbud. Afventer forbundet.

 

Der erfaringsopsamles og evalueres løbende på aktiviteterne i Fokus på Faget. Desuden vil der afslutningsvist blive udarbejdet en kort evaluering af projektet i forhold til de opstillede mål, hvor også fremtidige aktiviteter anbefales.