Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Familieplejer

Medlemmer af Socialpædagogerne, der arbejder professionelt som familieplejere og som har bopæl i Nordjyllands kreds, er tilknyttet Familieplejerne i Kreds Nordjylland

Vedtægter familieplejeudvalget Nordjylland
 • 1. Formål.

Formålet for Familieplejeudvalget er at samle familieplejerne i Socialpædagogerne Nordjylland omkring varetagelsen af deres særlige faglige interesser, placering og rettigheder på arbejdsmarkedet.

Familieplejeudvalget er hørings og dialogpart i forhold til Socialpædagogerne Nordjyllands ledelse og virker vejledende gennem faglig aktivitet for at støtte kredsen i at sikre medlemmerne de bedste mulige løn-, arbejds- og uddannelsesvilkår.

Familieplejeudvalget skal understøtte arbejdet i de lokale familieplejenetværk i kredsen.

 

 • 2. Medlemmer.

Medlemmer af Socialpædagogerne, der arbejder professionelt som familieplejere og som har bopæl i Socialpædagogerne Nordjyllands kreds, er tilknyttet Familieplejerne i kreds Nordjylland.

 

 • 3. Valg til familieplejeudvalget.

Der afholdes ordinært valgmøde hvert andet år, i lige årstal, mødet afholdes i forbindelse med afholdelsen af Familieplejernes dag.

Der indkaldes til valgmøde via Socialpædagogen og kredsens hjemmeside, med angivelse af tidspunkt og dagsorden mindst 3 uger før afholdelsen.

Et hvert medlem af familieplejerne i Socialpædagogerne Nordjylland er stemmeberettiget.

Den skriftlige indkaldelse skal som minimum have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af årsmødets dagsorden.
 3. Familieplejeudvalgets beretning v/formanden.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Familieplejernes fremtidige arbejde i Socialpædagogerne Nordjylland.
 7. Eventuelt.

 

Valgmødet er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer. Afstemninger på valgmødet afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt mindst 10 fremmødte medlemmer ved valgmødet ønsker det , skal afstemning foregå skriftligt.

Vedtægtsændringer kan kun foretages på valgmøde – med kvalificeret flertal, men træder først i kraft, når vedtægtsændringerne er behandlet og godkendt af Socialpædagogerne Nordjyllands kredsbestyrelse efterfølgende.

Ekstraordinært valgmøde kan indkaldes af et flertal af Familieplejeudvalget og der skal indkaldes, hvis 10 medlemmer skriftligt over for udvalget fremsætter ønske herom. Sammen med anmodning om ekstraordinært valgmøde, fremsendes motiveret dagsorden til familieplejeudvalget, som indkalder til det ekstraordinære valgmøde senest en måned efter anmodningen og med et varsel på mindst 8 dage.

 

 • 4. Familieplejeudvalgets sammensætning og organisering.

På valgmødet vælges der en formand for udvalget.

På valgmødet vælges et Familieplejeudvalg bestående af max 6 repræsentanter som vælges blandt kredsens familieplejere. Der skal forsøges sikret et geografisk repræsentativt medlemmer.

Repræsentanterne er valgt for en 2 årig periode og er på valg i lige årstal.

Valgbarhed og stemmeafgivelse kræver tilstedeværelse på valgmødet.

Kredsbestyrelsen politiske ansvarlige for familieplejeområdet indgår i udvalget uden stemmeret.

På første Familieplejeudvalgsmøde vælges blandt udvalgets medlemmer en repræsentant til Landsudvalget for Familieplejere.

Alle beslutninger i Familieplejeudvalget træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 • 5. Økonomi.

Socialpædagogerne Nordjylland afsætter i forbindelse med vedtagelsen af kredsens budget midler af til Familieplejeudvalgets arbejde og aktiviteter i løbet af året.

Udvalgsarbejdet foregår som frivillig, men der ydes kørsels/transport godtgørelse efter gælden takster og forplejning i forbindelse med møderne.

 

 • 6. Opløsning af familieplejeudvalget.

 

Opløsning af Familieplejeudvalget kan kun ske på et valgmøde, hvis et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker det.

Den endelige afgørelse om opløsning træffes af bestyrelsen for Socialpædagogerne Nordjylland

 

Vedtaget af kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Nordjylland den 8.11.2013