Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kompetence & ansvar

Er der tvivl om rammer og retningslinjer i forhold til ansvarsområderne, påhviler det den enkelte ansvarlige at bringe det til drøftelse i henholdsvis Forretningsudvalget og Bestyrelsen.

Politisk
Det politiske ansvar er delt mellem de faglige sekretærer. Indenfor politiske ansvarsområder, er den enkelte forpligtiget til at holde sig ajour med aktuelle emner, sikre at der i kredsen Nordjylland arbejdes med nødvendige emner og at kredsen til stadighed udvikler politikker indenfor området. Den politisk ansvarlige er også ansvarlig for information til medlemmer, samarbejdsparter og offentligheden.

Kredsformanden og de faglige sekretærer, har selvstændig og endelig kompetence til at træffe afgørelser indenfor de politiske ansvarsområder de dækker, under hensyn til de rammer og retningslinjer der udstikkes af Generalforsamling og Bestyrelsen.
Opstår der efterfølgende tvivl om afgørelserne, drøftes de på fastlagte møder for kredsformanden, de faglige sekretærer og kontorlederen.

Personale- & administrativ ledelse
Kontorlederen har selvstændig og endelig kompetence til at træffe afgørelser indenfor sit ansvarsområde, under hensyn til de rammer og retningslinjer der er fastlagt i organisationen.

Er der tvivl om rammer og retningslinjer i forhold til ansvarsområderne, påhviler det den enkelte ansvarlige at bringe det til drøftelse i henholdsvis Forretningsudvalget og Bestyrelsen.